Uchádzači

Podmienky prijatia
2.10.2014 20:21:26

Žiak odovzdá prihlášku na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne riaditeľovi ZŠ. Kritéria prijatia do 1. ročníka budú zverejnené na web stránke školy alebo na www.svsmi.sk

Študijné odbory
2.10.2014 20:12:41

Gymnázium so 4-ročným a 8-ročným denným štúdiom ⇒

Zriaďovateľ školy
2.10.2014 19:43:59

Zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9   Diecézny školský úrad plní úlohy zriaďovateľa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona […]