Nová multimediálna učebňa

K skvalitneniu vzdelávania na našej škole poslúži od tohto školského roku aj úplne nová multimediálna učebňa s kompletným digitálnym vybavením. Okrem vyučovania všeobecno-vzdelávacích predmetov z rozvrhu sa v nej budú organizovať prednášky, workshopy pre verejnosť či rozvíjať digitálne zručnosti našich žiakov v mimovyučovacom čase. Potešia sa najmä vyučujúci spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov, ako aj maturanti, ktorí sa v nej budú pripravovať na „skúšku dospelosti“ počas voliteľných seminárov.

Finančné prostriedky na vybavenie tejto novej multimediálnej učebne boli získané prostredníctvom grantu Nadačného fondu Embraco v Nadácií Pontis. Ďakujeme.

Nech naša nová pýcha slúži všetkým a motivuje k učeniu.

 

Natália Bajtošová | 6.9.2022 17:15:40 | Realizované projekty, Škola, Uchádzači