Stratégie školy v oblasti prevencie

Linky pomoci
29.8.2020 16:36:01

Linky pomoci v krízových situáciách

Šikanovanie
15.10.2014 17:32:52

Materiál poskytlo CPPP a P Levoča

Stratégia školy v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
15.10.2014 17:15:59

Sociálno-patologické javy – súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti. Medzi sociálno-patologické javy patria: drogová závislosť , šikanovanie, týranie detí (telesné, psychické, emocionálne), obchod s „bielym mäsom“, zneužívanie detí (fyzické, sexuálne), násilie a agresivita, problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita a pod.