Voľné miesta

Informácie o voľných pracovných miestach.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči  zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste

pedagogického asistenta/ asistenta učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

Kategória pedagogického zamestnanca: pedagogický asistent

Miesto výkonu práce: Kláštorská 24, 054 01 Levoča

Termín nástupu: 01. 02. 2020

Pracovný pomer:  na dobu určitú, do 31. 08. 2020

Počet študentov školy: 259

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVV a Š SR č.1/2020., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Požadované doklady: · žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom

  • motivačný list
  • profesijný životopis
  •   doklady o vzdelaní
  • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Forma odmeňovania: v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

Termín podania žiadosti: Uchádzači, ktorí doručia žiadosť e-mailom, osobne alebo poštou s potrebnými dokladmi do 27. 01. 2020 a splnia kvalifikačné predpoklady, budú elektronickou poštou pozvaní na pracovný pohovor.

Kontakt : RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy

E-mail školy: gsfalev@gmail.com

Adresa školy: Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča, Kláštorská 24, 05401 Levoča

UPOZORNENIE:
K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov v tomto znení:

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v organizácii Gymnázium sv. F. Assiského, Kláštorská 24, Levoča. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 14 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Natália Bajtošová | 20.1.2020 16:59:40 | Nezaradené