Pedagogický zbor

 1. RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika
 2. Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika
 3. Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a šikanovania, koordinátorka DofE
 4. Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia
 5. RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia
 6. Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk
 7. Mgr. Ľubomír Dravecký, náuka o spoločnosti, geografia a ruský jazyk
 8. ThLic. Daniel Demočko, PhD., katolícke náboženstvo
 9. Mgr. Ingrid Gregoríková, nemecký jazyk, výchovná poradkyňa
 10. Mgr. Mária Hvilová, anglický jazyk
 11. RNDr. Antónia Jakubcová, matematika a biológia
 12. Mgr. Nikola Jendričáková, biológia, koordinátorka environmentálnej výchovy
 13. PaedDr. Emília Kovaľová, katolícke náboženstvo
 14. Mgr. Miroslav Lettrich, katolícke náboženstvo
 15. Mgr. Alžbeta Lipniaková, slovenský jazyk a hudobná výchova
 16. Mgr. Eva Malíšková, PhD. slovenský jazyk a anglický jazyk
 17. Mgr. Valéria Marťáková, dejepis, slovenský jazyk a literatúra
 18. Mgr. Renáta Milčáková, slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra
 19. RNDr. Mária Pokrievková, matematika a fyzika, koordinátorka Žiackej školskej rady
 20. PhDr. Soňa Polláková, nemecký jazyk a dejepis
 21. Mgr. Juraj Príloh, telesná a športová výchova
 22. Mgr. Ľudmila Salanciová, informatika a fyzika
 23. Mgr. Jana Strache – anglický jazyk
 24. PaedDr. Stanislav Suchý, fyzika, telesná a športová výchova
 25. Mgr. Valéria Václavová, náuka o spoločnosti, telesná a športová výchova

Absolvované vzdelávanie pedagogických pracovníkov

   Zoznam

Natália Bajtošová | 2.9.2019 12:22:58 | Škola