Pedagogický zbor

 1. RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika
 2. Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika
 3. Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov
 4. Mgr. Viera Balentová,   nemecký jazyk a anglický jazyk
 5. Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia
 6. RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia
 7. Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk
 8. Mgr. Ľubomír Dravecký, náuka o spoločnosti, geografia a ruský jazyk
 9. ThLic. Daniel Demočko, PhD., katolícke náboženstvo
 10. Mgr. Ingrid Gregoríková, nemecký jazyk, výchovná poradkyňa
 11. Mgr. Žofia Hospůdková, biológia a matematika, MD
 12. Mgr. Mária Hvilová, anglický jazyk
 13. RNDr. Antónia Jakubcová, matematika a biológia
 14. Mgr. Nikola Jendričáková, biológia, koordinátorka environmentálnej výchovy
 15. Mgr. Matúš Knižacký, katolícke náboženstvo, špirituál školy
 16. PaedDr. Emília Kovaľová, katolícke náboženstvo
 17. Mgr. Alžbeta Lipniaková, slovenský jazyk a hudobná výchova
 18. Mgr. Eva Malíšková, PhD. slovenský jazyk a anglický jazyk
 19. Mgr. Valéria Marťáková, dejepis, slovenský jazyk a literatúra
 20. Mgr. Renáta Milčáková, slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra
 21. RNDr. Mária Pokrievková, matematika a fyzika, koordinátorka Žiackej školskej rady
 22. PhDr. Soňa Polláková, nemecký jazyk a dejepis
 23. Mgr. Ľudmila Salanciová, informatika a fyzika
 24. PaedDr. Stanislav Suchý, fyzika, telesná a športová výchova
 25. Mgr. Valéria Václavová, náuka o spoločnosti, telesná a športová výchova
 26. PaedDr. Marta Zabielna, PhD., informatika

Absolvované vzdelávanie pedagogických pracovníkov

   Zoznam

Natália Bajtošová | 9.11.2018 08:25:55 | Škola