Z histórie školy

Gymnázium vzniklo v zmysle zákona SNR č.542/1990 Zb. a bolo Ministerstvom školstva SR zaradené do siete stredných škôl na Slovensku dňa 16.8.1991. Napriek tomu, že zriadovateľ školy bol vlastníkom viacerých budov v Levoči, v tom čase nedošlo k uvoľneniu ani jednej z nich pre naše potreby. Zmluvou medzi Školskou správou v Košiciach a Biskupským úradom v Spišskej Kapitule dňa 31. mája 1991 bolo dohodnuté, že školská správa prostredníctvom správcu budovy štátneho gymnázia v školskom roku 1991/92 zabezpečí užívanie priestorov tohto gymnázia pre postupný rozvoj nášho gymnázia až do celkového počtu osem tried v školskom roku 1994/95. historia2Záujem o školu narástol, a tak sme museli urýchlene pristúpiť k rekonštrukcii objektu Biskupského úradu, bývalého Malého seminára zo 14.storočia na Kláštorskej ulici č.38, ktorý nám bol uvoľnený po Domove mládeže SPgŠ v Levoči, pre ktorý bol obnovený internát na Mierovom námestí č.21-22. Objekt nám bol odovzdaný dňa 7.júla 1992 vo veľmi zlom stave. Aby sme mohli zabezpečiť riadny chod školy k 1. septembru 1992, museli sme urýchlene pristúpiť k jeho generálnej oprave. Práce sa rozbehli okamžite tak, že v priebehu hlavných letných prázdnin boli už vytvorené učebne pre novoprijatých žiakov. Nedá sa zabudnúť na tieto chvíle, keď s obrovským zápalom, pravidelne na naše požiadanie prichádzali rodičia aj žiaci na brigády, ktoré riaditeľstvo organizovalo

Vstup do budovyTreba tu spomenúť aj nesmierne obetavú prácu všetkých zamestnancov firmy Kamega a jej majiteľa pána Jána Čurillu, ktorý realizoval všetky práce v objekte. Počnúc strechou, cez stavebné úpravy, kanalizáciu, vodo- a elektroinštaláciu, kúrenie, až po plynofikáciu školy s prístavbou jedálne a kuchyne. Objekt je pamiatkovo chránený, realizácia prác bola o to náročnejšia, keď sme ho chceli obnoviť tak, aby všetko najcennejšie, čo dýcha našou históriou – plne zachovaná krížová chodba s freskami zo začiatku 15. storočia, refektár a knižnica – bolo zachované pre ďalšie pokolenia. Rekonštrukčné práce so spomínanou prístavbou kuchyne a potrebným zázemím trvali až do roku 2000 za plnej prevádzky školy, čo kládlo veľké nároky na riadenie chodu školy.

Uvedomujeme si, že bez Božieho požehnania tohto diela, duchovnej podpory zriaďovateľa školy, farského úradu i kňazského seminára a nebyť finančnej podpory štátnej správy, domácich i zahraničných sponzorov, rodičov i našich dobrodincov, by ono nebolo úspešné.

V roku 2008 sa škola presťahovala do zrekonštruovanej budovy na Kláštorskej ulici 24.

Natália Bajtošová | 4.10.2014 18:26:11 | Uchádzači