Pedagogické kluby

Hlavná aktivita č. 2: Podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov

Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností

Cieľ aktivity: Zvýšiť kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vďaka aktívnemu sieťovaniu a spoločnej spolupráci v rámci pedagogických klubov s cieľom rozvíjania čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov na gymnáziu.

Popis aktivity: Daná aktivita je zameraná na vytvorenie platformy (pedagogické kluby)  pre aktívne sieťovanie a vzájomnú spoluprácu pedagogických zamestnancov v oblasti podpory čitateľskej, matematickej, prírodovednej a IKT gramotnosti u žiakov gymnázia. Spolupráca pedagogických zamestnancov, výmena skúsenosti z vlastnej pedagogickej praxe, spoločná  analytická činnosť, zdieľanie skúsenosti pri aplikácií inovatívnych metód a moderných didaktických nástrojov prispeje k prehĺbeniu a zvýšeniu čitateľskej, matematickej, prírodovednej a IKT zručnosti u žiakov. Spoločný postup pri identifikovaní problémov vo vzdelávaní a následné možné spôsoby riešenia prispejú k zvýšeniu a k rozvoju kľúčových kompetencií aj u pedagogických zamestnancov. V rámci danej aktivity budú vytvorené 4 pedagogické kluby bez písomného výstupu zamerané   na jednotlivé témy. Kluby sú vytvorené buď všetkými učiteľmi pôsobiacimi na škole s danou aprobáciou alebo vyučujúcich daný predmet (SJL, MAT, FYZ), resp. učiteľmi, ktorí spolupracujú aj v rámci jednej predmetovej komisie(DEJ_OBN_GEO). V tomto prípade nie je možné z kapacitných dôvodov vytvoriť kluby  učiteľov z jednotlivých predmetov.

Klub učiteľov matematiky

Členovia: RNDr. Antónia Jakubcová (koordinátor) , RNDr. Janka Hozová, Mgr. Jana Salajová – do 30. 8. 2020, , RNDr. Mária Pokrievková, Mgr. Ľudmila Salanciová, PaedDr. Marta Zábielna, PhD. – od 1. 9. 2020

Správy:

Sprava_o_cinnosti_klubu_M_23_10_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_M_24_09_20

Sprava-o-cinnosti-klubu_M_15_06_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_M_11_05_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_M_20_04_20

Správa o činnosti klubu_M_13_03_20

Správa o činnosti klubu_M_17_02_20

Správa o činnosti klubu_M_20_01_20

Správy o činnosti Klubu učiteľov MAT 01 – 06/2020, 09 – 10/2020

 

Klub učiteľov fyziky

Členovia: Mgr. Jana Salajová (koordinátor) – do 30. 8. 2020, RNDr. Mária Pokrievková (koordinátor) –  od 1.9.2020, Mgr. Ľudmila Salanciová, PaedDr. Stanislav Suchý

 Správy:

Sprava_o_cinnosti_klubu_F_17_05_21

Sprava_o_cinnosti_klubu_F_26_10_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_F_28_09_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_F_12_06_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_F_19_05_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_F_21_04_20

Správa o činnosti klubu_F_12_03_20

Správa o činnosti klubu_F_18_02_20

Správa o činnosti klubu_F_21_01_20

Správy o činnosti Klubu učiteľov FYZ 01 – 06/2020, 09 – 10/2020

 

Klub učiteľov slovenského jazyka a literatúry

Členovia: Mgr. Valéria Marťáková (koordinátor), Mgr. Eva Malíšková, PhD., Mgr. Alžbeta Lipniková, Mgr. Renáta Milčáková

Správy:

Sprava_o_cinnosti_klubu_SJL_19_10_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_SJL_22_09_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_SJL_08_06_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_SJL_22_05_20

Sprava_o_cinnosti_klubu_SJL_20_04_20

Správa o činnosti klubu_SJL 13_03_20

Správa o činnosti klubu_SJL 10_02_20

Správa o činnosti klubu SJL 13_01_20

Správy o činnosti Klubu učiteľov SJL 01 – 06/2020, 09 – 10/2020

 

Klub učiteľov dejepisu, občianskej náuky a geografie  

Členovia: PhDr. Soňa Polláková (koordinátor), Mgr. Valéria Marťáková, Mgr. Valéria Václavová, Mgr. Ľubomír Dravecký

Správy:

Sprava_o_cinnosti_klubu_DEJ_OBN_GEG_26_10_2020

Sprava_o_cinnosti_klubu_DEJ_OBN_GEG_28_09_2020

Sprava_o_cinnosti_klubu_DEJ_OBN_GEG_15_06_2020

Sprava_o_cinnosti_klubu_DEJ_OBN_GEG_25_05_2020

Sprava_o_cinnosti_klubu_DEJ_OBN_GEG_21_04_2020

Správa o činnosti klubu DEJ-OBN- GEG 16_03_20

Správa o činnosti klubu DEJ-OBN- GEG 24_02_20

Správa o činnosti klubu DEJ-OBN- GEG _14_01_20

Správy o činnosti Klubu učiteľov DEJ, GEG, OBN – 01 – 06/2020, 09 – 10/2020

Natália Bajtošová | 27.9.2020 11:01:07 | Projekty