Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči začalo od januára 2020 s realizáciou  projektu

 

„Kvalitné vzdelávanie = úspešný študent“,

 

ktorý vypracovalo v rámci výzvy MŠVVaŠ SR ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Doba realizácie projektu: 11/2019 – 9/2022

Výška NFP: 101 780,92 €

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov vrátane žiakov so ŠVVP  v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej, prírodovednej a IKT gramotnosti prostredníctvom zvýšenia kvality výchovnovzdelávacieho procesu.

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Cieľovou skupinou projektu sú žiaci Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči a pedagogickí zamestnanci gymnázia.

Ciele projektu sa budú napĺňať  prostredníctvom realizácie „extra hodín“ zaradených do ŠkVP a realizáciou neformálnych (mimoškolských) aktivít, rozvoj kľúčových kompetencií u pedagogických zamestnancov na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti u žiakov sa dosiahne prostredníctvom aktivít pedagogických klubov.

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

DODATOK K ZMLUVE OPĽZ

Blažej Krajňák | 31.1.2020 09:12:19 | Projekty