Študijné odbory

Gymnázium so 4-ročným a 8-ročným denným štúdiom ⇒

Gymnázium so 4-ročným denným štúdiom – študijný odbor 7902J gymnázium

Toto gymnázium ponúka možnosť štúdia žiakom deviatych ročníkov ZŠ. Štúdium sa ukončuje vykonaním maturitnej skúšky. Absolvent získava úplné stredné vzdelanie, ktoré ho oprávňuje študovať na ktorejkoľvek vysokej škole. Umožňuje mu tiež uplatniť sa na trhu práce. Žiaci školy sa zapájajú do súťaží. Vychádza školský časopis a výročná správa. Organizujú sa duchovné obnovy žiakov, besedy, lyžiarske, turistické a plavecké výcviky, kurz spoločenského tanca a výchovy, poznávacie zájazdy a exkurzie. Škola je zapojená do medzinárodného projektu COMENIUS v oblasti mikrobiológie. Výchovno-vyučovací proces je garantovaný kvalifikovaným pedagogickým zborom.

Gymnázium s 8-ročným denným štúdiom – študijný odbor 7902J gymnázium

Toto gymnázium ponúka možnosť štúdia žiakom piatych ročníkov ZŠ. Všetky mimovyučovacie aktivity uvedené pre 4-ročné gymnázium platia v plnom rozsahu aj pre žiakov 8-ročného gymnázia.

Podmienky na vzdelávanie 

Okrem kmeňových učební sú k dispozícii: odborná učebňa fyziky, chemické laboratórium, odborná učebňa biológie, učebňa informatiky,  učebňa matematiky, audiovizuálna učebňa, jazykové učebne, školská kaplnka, školská knižnica, telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a basketbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, školská kuchyňa s jedálňou. Z každej miestnosti je možnosť pripojiť sa na internet.

Natália Bajtošová | 18.2.2018 20:08:27 | Uchádzači