Študijné odbory

Gymnázium so 4-ročným a 8-ročným denným štúdiom ⇒

Škola ponúka dva vzdelávacie programy:

  • štvorročný vzdelávací program– študijný odbor 7902J gymnázium

určený žiakom deviatych ročníkov ZŠ

  • osemročný vzdelávací program – študijný odbor 7902J gymnázium

určený žiakom piatych ročníkov ZŠ

Je to  všeobecné gymnaziálne štúdium s kvalitnou jazykovou prípravou v dvoch cudzích jazykoch z ponuky anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský jazyk s možnosťou vlastnej profilácie žiaka systémom voliteľných predmetov v treťom (4) a vo štvrtom (12) ročníku štvorročného resp. v siedmom a ôsmom ročníku osemročného štúdia. Škola dáva teda akcent na právo žiaka na slobodnú voľbu vzdelávacej cesty. Základné piliere vzdelávania definované v iŠkVP sú doplnené realizáciou záujmovej krúžkovej činnosti a rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivít.

Gymnázium  pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie na všetkých typoch vysokých škôl, no zároveň aj na uplatnenie v praxi a na osobný a sociálny život.  Ponúkame tiež duchovnú a mravnú formáciu. Dôraz s kladieme  na vytváranie spoločenstva lásky a porozumenia v rámci triedy i celej školy prostredníctvom spoločných duchovných aktivít – sv. omše, modlitby, adorácie, duchovné cvičenia, akadémie. Hlavným cieľom školy je vychovať človeka – kresťana 21. storočia – slobodného, dobrého, vzdelaného a aktívneho.

Podmienky na vzdelávanie 

Okrem kmeňových učební sú pre vyučovanie k dispozícii: odborná učebňa fyziky, chemické laboratórium, odborná učebňa biológie, informatiky, matematiky, multimediálna učebňa, 3 jazykové učebne /z toho jedna vybavená  digitálnym  jazykovým laboratóriom Optimas/, kaplnka, školská knižnica, relaxačné zóny, telocvičňa, posilňovňa, volejbalové a multifunkčné ihrisko. V každej učebni je možnosť pripojiť sa na internet. Škola má vlastné zariadenie školského stravovania.

Natália Bajtošová | 2.10.2014 20:12:41 | Uchádzači