• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Moderné vzdelávanie cudzích jazykov

Trendy vo vzdelávaní 21. storočia sú výrazne zamerané na všetky oblasti digitálnych technológií. Cieľom je zefektívniť edukačný proces tak, aby bol zaujímavejší, tvorivejší, efektívnejší a modernejší. Príkladom implementácie digitálnych technológií do cudzojazyčnej edukácie na našej škole je novozriadená jazyková učebňa kombinujúca hardvérové a softvérové zariadenia, ktoré spoločne tvoria digitálne jazykové laboratórium Optimas. Systém umožňuje pripojiť rôzne obrazové a zvukové zariadenia, ktoré slúžia ako materiály na výučbu. Žiaci získajú vedomosti a praktické zručnosti v ovládaní počítačových technológií a schopnosti komunikovať a vymieňať si informácie. Okrem zlepšenia kvality vyučovania v cudzom jazyku sme rozšírili inovačné prístupy, metódy a formy v oblasti jazykového vzdelávania a prípravy.

Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Zvýšenie jazykových a komunikačných kompetencií žiakov vybavením jazykovej učebne“ boli poskytnuté prostredníctvom nadácie Renovabis.

Viera Balentová

 

Blažej Krajňák | 4.12.2017 17:47:37 | Projekty