Kvalitné vzdelávanie – úspešný študent

Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči vstúpilo v roku 2022 do poslednej fázy realizácie dlhodobého projektu „Kvalitné vzdelávanie – úspešný študent“, ktorý vypracovalo v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“.

Aj v roku 2022 sa aktivity žiakov školy, vrátane žiakov so ŠVVP, sústredili na zlepšenie výsledkov a kompetencií v oblastiach uvedených gramotností, ako aj IKT gramotnosti prostredníctvom zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Jednotlivé podaktivity boli zamerané na inováciu vzdelávacieho programu školy a skvalitnenie vyučovacieho procesu zavedením nových predmetov (Finančná gramotnosť, Potulky textom, Fyzikálne praktiká, Túry do jazyka a literatúry) do učebného plánu školy a rozšírením mimoškolskej činnosti (Literárne múzy- literárno-jazykový krúžok, Rozvíjame prezentačné schopnosti – krúžok informatikov, Lokality UNESCO na Spiši – historický krúžok). Okrem žiakov bol projekt zameraný aj na podporu vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorí si vzájomne vymieňali svoje pedagogické skúsenosti v rámci štyroch klubov učiteľov (Klub učiteľov matematiky, Klub učiteľov fyziky, Klub učiteľov slovenského jazyka a literatúry, Klub učiteľov dejepisu-občianskej náuky-geografie).

Aj napriek skutočnosti, že aktivity tohto mimoriadne dôležitého projektu, ktorého cieľom, tak ako výstižne hovorí jeho názov, má byť vychovať úspešných študentov skvalitnením vzdelávania, skončia rokom 2022, budú inovácie implementované projektom naďalej kontinuálne zakomponovávané do vyučovacieho procesu na príbuzných predmetoch alebo vo forme mimoškolskej vzdelávacej činnosti vo forme krúžkov, exkurzií, besied a aktivít. Nadobudnuté a zdieľané skúsenosti budú odovzdávať vyučujúci zapojení do projektu ďalej, čím bude zachovaná kontinuita a nadväznosť na dosiahnuté výsledky projektu a zabezpečená trvalá udržateľnosť jeho výsledkov.

Realizáciou projektu „Kvalitné vzdelávanie-úspešný študent“ sa Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči snaží nadviazať na tradíciu renomovaných katolíckych škôl v Levoči v minulosti, ktoré vychovali mnohých vzdelaných a úspešných ľudí.

Natália Bajtošová | 16.6.2022 11:49:37 | Fotogalérie, Projekty