• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Projekt ESF EU

eu-loga

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Gymnázium sv. Františka Asisského v Levoči

Naša škola realizuje projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom

„Prírodné vedy v novom šate“

Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania a uplatnenia žiakov modernizáciou a inováciou vybraných študijných odborov a rozvojom odbornosti pedagogických zamestnancov.

Cieľovou skupinou sú žiaci školy a 24 pedagogických zamestnancov.

Projekt bude realizovaný v spolupráci s tímom interných učiteľov školy, odborníkov a lektorov pre kvalitu a informatizáciu stredoškolského vzdelávania a vzdelávanie pedagogických zamestnancov. V rámci analýzy ŠkVP identifikujeme potrebu zmeniť alebo inovovať obsah a formu vzdelávania tak, aby zodpovedal aktuálnym a perspektívnym potrebám vedomostnej spoločnosti. Pedagogickým zamestnancom školy zabezpečíme psychosociálny tréning zameraný na asertivitu, zvládanie stresu ako aj na zvládanie problémových žiakov. Taktiež pripravíme pedagogických pracovníkov na získanie vedomostí v oblasti manažérstva kvality. Vytvorenie inovovaných školských dokumentov a realizácia inovácií v školskej praxi povedie k atraktívnym zaujímavým a efektívnym vyučovacím hodinám. Vzdelávacie aktivity doplníme novými učebnými materiálmi (učebné zdroje a metodická príručka) vytvorenými pedagógmi, ktorí budú zapojení do projektu. Škola zároveň zmodernizuje svoje vybavenie didaktickými zariadeniami a pomôckami tak, aby bolo možné využiť najmodernejšie softvéry, formy a metódy vzdelávania s použitím najmä IKT.

Blažej Krajňák | 24.2.2016 08:33:19 | Škola