Štatút a zloženie ŽŠR

Voľby do školského parlamentu 2023
20.1.2023 13:07:56

V zmysle § 26 Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa konali voľby do Školského parlamentu pri Gymnáziu sv. F. Assiského v Levoči dňa 20.1.2023 v čase od 10:00 do 10:45hod. v mieste sídla školy na ul.Kláštorskej 24 v Levoči. Právo voliť mal […]

Mimoriadna júnová schôdza Školského parlamentu
3.6.2022 07:29:06

Školský parlament sa zišiel dňa 2. júna 2022. Jediným bodom schôdze bola voľba jeho predsedu a podpredsedu, pretože Petrovi Gadušovi, ostatnému predsedovi ŠP, zanikol mandát po ukončení štúdia na našom gymnáziu. Parlament sa zišiel v plnom počte (5), bol uznášaniaschopný. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Za novú predsedkyňu ŠP bola zvolená Katarína Antalová (III.A), ktorá sa […]

Riadne aprílové zasadnutie ŠP
1.5.2022 13:47:23

Dňa 28.04.2022 o 13:00hod, sa v triede č. 323 v Gymnáziu sv. Františka Assiského uskutočnilo oficiálne stretnutie Školského parlamentu (ŠP). Stretnutie otvoril jeho predseda, Peter Gaduš, ktorý privítal všetkých prítomných členov ŠP a hostí, vrátane riaditeľky školy, PeadDr. M. Zabielnej. Všetci prítomní boli oboznámení s plnením uznesení z predchádzajúceho obdobia a plánovanými aktivitami ŠP. Podpredsedníčka […]

Žiacka školská rada 2021-2023
23.9.2021 11:58:44

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie sept.2021- sept.2023) Víťazmi volieb sa stali kandidáti s najvyšším počtom hlasov na prvých piatich miestach. Volebná účasť bola 84,54%. Voľby sa konali 23.9.2021. Voliči-žiaci rozdelili mandáty nasledovne: Peter Gaduš, oktáva A (90 hlasov), predseda ŽŠR Júlia Bonková, III.A (84 hlasov), podpredseda ŽŠR Katarína Antalová, III.A (83 hlasov) Samuel Antal, sexta […]

Žiacka školská rada 2019-2021 – aktuálna situácia
14.5.2021 17:20:13

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR. vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská […]