Riadne aprílové zasadnutie ŠP

Dňa 28.04.2022 o 13:00hod, sa v triede č. 323 v Gymnáziu sv. Františka Assiského uskutočnilo oficiálne stretnutie Školského parlamentu (ŠP). Stretnutie otvoril jeho predseda, Peter Gaduš, ktorý privítal všetkých prítomných členov ŠP a hostí, vrátane riaditeľky školy, PeadDr. M. Zabielnej.

Všetci prítomní boli oboznámení s plnením uznesení z predchádzajúceho obdobia a plánovanými aktivitami ŠP.

Podpredsedníčka ŠP, Júlia Bonková, poďakovala súčasnému predsedovi Petrovi Gadušovi za jeho dlhoročnú prácu v ŠP (ŽŠR). Po skončení štúdia jeho mandát zanikne a v čo najkratšom čase prebehnú nové voľby predsedu ŠP.  Peter Gaduš zhodnotil svoje fungovanie v ŠP a vyslovil svoje poďakovanie členom ŠP, koordinátorke ŠP a vedeniu školy.

Natália Bajtošová | 1.5.2022 13:47:23 | Fotogalérie, Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada