• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Žiacka školská rada 2019-2021

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR.

  • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
  • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie 2019 – 2021)

Na našej škole má ŽŠR 5 členov a koordinátora, ktorý dohliada na jej činnosť.

  • Predseda: Ester Lesia Juhásová, septima A
  • Pavol Kopaničák, septima A
  • Soňa Polláková, III.A
  • Pavol Popadič, III.A
  • Peter Gaduš, sexta A
  • Koordinátor ŽŠR: RNDr. Mária Pokrievková

Žiacka školská rada je v tomto volebnom období zložená zo 5 pracovitých a talentovaných žiakov. Našim cieľom je priniesť nový vietor nápadov, kreativity a nadšenia do tried nášho gymnázia. Sme tu pre všetkých študentov, aby sme ich vypočuli, porozprávali sa, zasmiali, prerokovali dôležité veci a posunili nové nápady a návrhy vedeniu školy. Tešíme sa z práce pre študentov a učiteľov našej školy!

Natália Bajtošová | 27.10.2019 17:22:21 | Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada