Mimoriadna júnová schôdza Školského parlamentu

Školský parlament sa zišiel dňa 2. júna 2022. Jediným bodom schôdze bola voľba jeho predsedu a podpredsedu, pretože Petrovi Gadušovi, ostatnému predsedovi ŠP, zanikol mandát po ukončení štúdia na našom gymnáziu. Parlament sa zišiel v plnom počte (5), bol uznášaniaschopný. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Za novú predsedkyňu ŠP bola zvolená Katarína Antalová (III.A), ktorá sa zároveň stala členkou Rady školy. Novozvolená predsedníčka si zvolila podpredsedníčku Veroniku Pavlíkovú (sexta A).

Aktuálnymi členmi Školského parlamentu sú:

  1. Antal Samuel (sexta A)
  2. Antalová Katarína (III.A), predsedníčka
  3. Bonková Júlia (III.A)
  4. Pavlíková Veronika (sexta A)
  5. Sivecová Katarína (septima A)

Natália Bajtošová | 3.6.2022 07:29:06 | Rada rodičov, Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada