Žiacka školská rada 2021-2023

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie sept.2021- sept.2023)

Víťazmi volieb sa stali kandidáti s najvyšším počtom hlasov na prvých piatich miestach. Volebná účasť bola 84,54%. Voľby sa konali 23.9.2021. Voliči-žiaci rozdelili mandáty nasledovne:

  1. Peter Gaduš, oktáva A (90 hlasov), predseda ŽŠR
  2. Júlia Bonková, III.A (84 hlasov), podpredseda ŽŠR
  3. Katarína Antalová, III.A (83 hlasov)
  4. Samuel Antal, sexta A (68 hlasov)
  5. Veronika Pavlíková, sexta A (65 hlasov) a Katarína Sivecová, septima A (65 hlasov).

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR.

  • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
  • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy
  • predseda ŽŠR sa podľa jej stanov stáva členom Rady školy

Koordinátor ŽŠR: Mgr. Natália Bajtošová

Natália Bajtošová | 23.9.2021 11:58:44 | Štatút a zloženie ŽŠR, Žiacka školská rada