Najnovšie články

Predmetová komisia SJaL
4.10.2014 22:19:43

Vedúca PK: Mgr. Alžbeta Lipniaková Členky PK: Mgr. Eva Malíšková PhD. Mgr. Valéria Marťáková Zoznam diel povinnej literatúry * povinné podľa cieľových požiadaviek * povinné podľa vzdelávacieho štandardu Pozn. : Povinné diela sú označené hviezdičkou. Neoznačené diela sú len odporúčané. 1. ROČNÍK STAROVEK Sofokles: Antigona** STREDOVEK Proglas* Život sv. Konštantína* HUMANIZMUS A RENESANCIA W. Shakespeare: […]

Pedagogický zbor
4.10.2014 21:17:02

Zoznam pedagógov, vyučovacie predmety a ich konzultačné hodiny RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a šikanovania, koordinátorka DofE, pondelok 14:00 – 15:00 Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia, utorok 14:30 – 15:00, streda 14:30 – 15:00 RNDr. […]

Predmety
4.10.2014 20:52:22

Jazykovedné predmety slovenský jazyk a literatúra (viac informácií tu) anglický jazyk nemecký jazyk francúzsky jazyk Prírodovedné predmety biológia chémia fyzika geografia informatika matematika Spoločenskovedné predmety dejepis náuka o spoločnosti rímskokatolícke náboženstvo telesná a športová výchova hudobná výchova výtvarná výchova

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov
4.10.2014 19:02:30

Príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje a) dve hlavné mäsové jedlá, b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré […]

Informácie pre alergikov
4.10.2014 18:57:35

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov a potravinách. V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle. obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda…) a výrobky z nich kôrovce a výrobky z nich vajcia a výrobky z nich ryby […]

Zo školskej jedálne
4.10.2014 18:46:17

Informácie pre stravníkov, finančné limity, prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, výdaj stravy, dozor v jedálni, zoznam zamestnancov.

Z histórie školy
4.10.2014 18:26:11

Gymnázium vzniklo v zmysle zákona SNR č.542/1990 Zb. a bolo Ministerstvom školstva SR zaradené do siete stredných škôl na Slovensku dňa 20.6.1991. Napriek tomu, že zriadovateľ školy bol vlastníkom viacerých budov v Levoči, v tom čase nedošlo k uvoľneniu ani jednej z nich pre naše potreby.