• Vianočná akadémia

Najnovšie články

Z histórie školy
4.10.2014 18:26:11

Gymnázium vzniklo v zmysle zákona SNR č.542/1990 Zb. a bolo Ministerstvom školstva SR zaradené do siete stredných škôl na Slovensku dňa 20.6.1991. Napriek tomu, že zriadovateľ školy bol vlastníkom viacerých budov v Levoči, v tom čase nedošlo k uvoľneniu ani jednej z nich pre naše potreby.

Projekt ESF EU
3.10.2014 17:33:33

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Gymnázium sv. Františka Asisského v Levoči Naša škola realizuje projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie s názvom „Prírodné vedy v novom šate“ Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania a uplatnenia žiakov modernizáciou a inováciou vybraných študijných odborov a rozvojom odbornosti pedagogických zamestnancov. Cieľovou […]

Európsky deň jazykov
2.10.2014 21:29:25

Z iniciatívy Rady Európy v Štrassburgu sa každoročne od roku 2001 oslavuje Európsky deň jazykov dňa 26. septembra. Naša škola si tento sviatok pripomenula už druhýkrát.

Výročie posviacky školskej kaplnky
2.10.2014 20:35:04

Dňa 3. októbra 2014 si pripomíname výročie posviacky školskej kaplnky. Svätú omšu o 8:00 hod. bude sláviť vdp. František Dlugoš. Po svätej omši si pozrieme divadelné predstavenie Neprebudený v levočskom kine o 10:00 hod. Srdečne vás pozývame!

Podmienky prijatia
2.10.2014 20:21:26

Žiak odovzdá prihlášku na štúdium na strednej škole v stanovenom termíne riaditeľovi ZŠ. Kritéria prijatia do 1. ročníka budú zverejnené na web stránke školy alebo na www.svsmi.sk

Študijné odbory
2.10.2014 20:12:41

Gymnázium so 4-ročným a 8-ročným denným štúdiom ⇒

Zriaďovateľ školy
2.10.2014 19:43:59

Zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9   Diecézny školský úrad plní úlohy zriaďovateľa v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona […]