Najnovšie články

Predmetová komisia ANJ
4.10.2014 22:26:19

Predmetová komisia anglického jazyka   Výučbové stránky : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ – výborná stránka na výučbu AJ pre mladších žiakov http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ – jedna z najlepších stránok na výučbu AJ pre tínedžerov http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – stránka vhodná pre dospelých http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ – správy BBC pre tých, ktorí sa učia ANJ http://pbskids.org/lions/games/ – vynikajúce hry pre deti http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?cc=sk&selLanguage=sk – stránka ponúkajúca množstvo interaktívnych materiálov pre tých, ktorí […]

Predmetová komisia SJaL
4.10.2014 22:19:43

Vedúca PK: Mgr. Alžbeta Lipniaková Členky PK: Mgr. Eva Malíšková PhD. Mgr. Valéria Marťáková Zoznam diel povinnej literatúry * povinné podľa cieľových požiadaviek * povinné podľa vzdelávacieho štandardu Pozn. : Povinné diela sú označené hviezdičkou. Neoznačené diela sú len odporúčané. 1. ROČNÍK STAROVEK Sofokles: Antigona** STREDOVEK Proglas* Život sv. Konštantína* HUMANIZMUS A RENESANCIA W. Shakespeare: […]

Pedagogický zbor
4.10.2014 21:17:02

RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov Mgr. Viera Balentová,   nemecký jazyk a anglický jazyk Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk Mgr. […]

Predmety
4.10.2014 20:52:22

Jazykovedné predmety slovenský jazyk a literatúra (viac informácií tu) anglický jazyk nemecký jazyk francúzsky jazyk Prírodovedné predmety biológia chémia fyzika geografia informatika matematika Spoločenskovedné predmety dejepis náuka o spoločnosti rímskokatolícke náboženstvo telesná a športová výchova hudobná výchova výtvarná výchova

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov
4.10.2014 19:02:30

Príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje a) dve hlavné mäsové jedlá, b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré […]

Informácie pre alergikov
4.10.2014 18:57:35

Na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004-100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005-100 a výnosu č. 3069/2005-100 je povinnosťou školských jedálni informovať rodičov o obsahu alergénov a potravinách. V jedálnom lístku sú alergény označené číslom pri príslušnom jedle. obilniny obsahujúce lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda…) a výrobky z nich kôrovce a výrobky z nich vajcia a výrobky z nich ryby […]

Zo školskej jedálne
4.10.2014 18:46:17

Informácie pre stravníkov, finančné limity, prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, výdaj stravy, dozor v jedálni, zoznam zamestnancov.