Predmetová komisia ANJ

Vedúca PK: Mgr. Viera Lisoňová
Členovia PK: Mgr. Kamila Ambrózy

Mgr. Natália Bajtošová

Mgr. Mária Hvilová

Mgr. Eva Malíšková, PhD.

Cieľ
Základným cieľom výučby anglického jazyka je:

 • u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa
 • posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka
 • osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie
 • viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii
 • prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva

Obsah
Obsahom výučby anglického jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na:

 • formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom prejave
 • zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku
 • rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je plynulosť a jazyková správnosť
 • správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií slušnosti
 • rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými hodnotami v anglicky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine
 • získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí života v anglicky hovoriacich krajinách a ich porovnávanie s vlastnou krajinou
 • rozvoj osobnosti žiaka a vypestovanie návyku celoživotného vzdelávania.
 • rozvoj schopnosti samostatne odôvodniť gramatické pravidlá na základe príkladov, pozorovania a už získaných vedomostí
 • vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií navzájom v rámci skupín a triedy

Okrem vyššie uvedených interných vyučujúcich, na našej škole pôsobí externe i Sister Louise Eustace, rehoľná sestra z Írska, ktorá je spoluzakladateľkou rómskeho centra v Spišskom Podhradí. Učí na našom gymnáziu už tretí rok, a to prevažne konverzáciu. Študenti majú teda možnosť komunikovať v angličtine aj s „native speaker“ a zdokonaliť sa v ústnom prejave, čím sa napĺňa primárny cieľ vyučovania angličtiny vo všeobecnosti, ktorým je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi rôznych krajín a umožnenie komunikácie s nimi.
Vzhľadom na dominantné postavenie angličtiny vo svete i na stále rýchlejšie sa rozvíjajúci trend učenia sa uvedeného jazyka na Slovensku, je potrebné zdôrazniť, že i pedagógovia na našom gymnáziu si plne uvedomujú význam ovládania tohto jazyka a robia maximum, aby svojich študentov dostatočne motivovali a zodpovedne pripravili do budúcnosti. Vyučovanie anglického jazyka má teda poskytnúť pevný základ na úspešné uplatnenie sa žiakov v osobnom živote a v profesii.
Čo sa týka štúdia na našej škole, žiaci, ktorí sú prijatí na 8-ročné gymnázium, rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti v odbore cudzie jazyky. V príme sa títo študenti začínajú učiť ako prvý cudzí jazyk angličtinu a v tercii si začínajú osvojovať základy nemeckého jazyka. Okrem iného si naši študenti dopisujú i s rovesníkmi z katolíckej strednej školy v Nottinghame, čím si prehĺbujú a precvičujú nadobudnuté vedomosti a zručnosti z hodín angličtiny.
O tom, že sa naši žiaci nestratia ani v zahraničí, svedčí fakt, že niektorí z nich už tretí rok pravidelne cestujú počas letných prázdnin do Írska a Anglicka, kde si jednak zarobia trocha peňazí, aby si tak dokázali uhradiť budúce štúdium na vysokej škole, ale snáď najväčšou motiváciou je zlepšenie sa v komunikácii v tomto svetovom jazyku. Nás vyučujúcich zase povzbudí správa, že sa im tam darí a naplno vedia využiť to, čo sa v škole naučili.
Čo sa týka učebníc používaných na našom gymnáziu, v rámci 8-ročného štúdia využívame učebnicu Project 1 – 4 pre triedy príma až kvarta a v kvinte začíname s učebnicou Headway Intermediate, na ktorú vo vyšších ročníkoch nadväzuje Headway Upper-intermediate. Tou istou učebnicou, t. j. Headway Intermediate, sa začína aj štúdium v prvom ročníku na 4-ročnom gymnáziu, keďže sa musíme prispôsobiť stále sa zvyšujúcim nárokom nového modelu maturitnej skúšky. Sme si však plne vedomí skutočnosti, že nestačí používať len jeden typ učebnice, a preto tiež aktívne využívame rôzne doplňujúce materiály, ktoré máme k dispozícii.
Projektová práca je neodmysliteľnou súčasťou vyučovania na našom gymnáziu. Viac dominuje u mladších žiakov, ktorí používajú učebnicu Project, ale kvalitné projekty vytvorili i starší študenti. Prečo ju realizujeme? Pozitívna motivácia je kľúčom k úspešnému zvládnutiu jazyka a projektová práca je obzvlášť účinná ako jej prostriedok. Je veľmi osobná, keďže študenti píšu o svojom vlastnom živote /o svojom domove, rodine, meste/, o svojich snoch a vlastnom výskume týkajúceho sa tém, ktoré ich zaujímajú. Navyše táto práca zahŕňa i veľa aktivít, pretože žiaci taktiež zbierajú informácie, kreslia obrázky, mapy, diagramy a tabuľky, vystrihujú obrázky, usporiadávajú texty a realizujú rozhovory a výskumy. Je veľmi vhodná pre triedy so žiakmi s rôznou úrovňou ovládania jazyka, pričom každý študent dokáže pracovať svojím tempom a podľa svojich schopností a pritom môže byť za svoju prácu ocenený.
Je veľmi dôležité, ak projektová práca zahŕňa pre študenta aj možnosť využiť angličtinu ako prostriedok na to, aby vedel rozprávať o svojom vlastnom svete – o kamarátoch, záujmoch, pocitoch a pod. V neposlednom rade je projekt tiež zameraný na všeobecný rozvoj vedomostí žiakov. Ak teda navštívite našu školu, v jazykových učebniach a na nástenkach môžete obdivovať kreativitu našich študentov…
I v tomto školskom roku majú študenti možnosť zapojiť sa do práce záujmových útvarov. V rámci našej školy boli otvorené nasledovné krúžky zamerané na anglický jazyk:

 1. Maturita v anglickom jazyku /Mgr. Eva Malíšková, PhD./

Catholic prayers
The Sign of the Cross In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
The Lord´s Prayer
Our Father who art in heaven, hallowed be Thy name;
Thy kingdom come; Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses as we forgive those
who trespass against us; and lead us not into temptation
But deliver us from evil. Amen.

The Hail Mary
Hail, Mary, full of grace!
The Lord is with thee;
Blessed art thou among women,
And blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
Prey for us sinners now
And at the hour of our death. Amen.

Glory Be to the Father
Glory be to the Father,
and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning, is now,
And will be forever. Amen.

The Apostles Creed
I believe in God, the father Almighty, Creator of heaven and earth;
And in Jesus Christ, His only Son, Our Lord;
Who was conceived by the Holy Spirit,
Born of the Virgin Mary,
Suffered under Pontius Pilate,
Was crucified, died and was buried.
He descended into hell;
The third day He rose again from the dead;
He ascended into heaven,
Sitteth at the right hand of God, the Father Almighty;
From thence He shall come to judge the living and the dead.
I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church,
The comunion of saints, the forgiveness of sins,
The resurrection of the body, and life everlasting. Amen.

Výučbové stránky :

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ – výborná stránka na výučbu AJ pre mladších žiakov

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ – jedna z najlepších stránok na výučbu AJ pre tínedžerov

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – stránka vhodná pre dospelých

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ – správy BBC pre tých, ktorí sa učia ANJ

http://pbskids.org/lions/games/ – vynikajúce hry pre deti

http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?cc=sk&selLanguage=sk – stránka ponúkajúca množstvo interaktívnych materiálov pre tých, ktorí sa učia z knihy Project 3rd Edition

https://elt.oup.com/student/project/?mode=student&cc=sk&selLanguage=sk – stránka pre tých, ktorí poznajú Project 4th Edition

http://elt.oup.com/student/trig/?cc=sk&selLanguage=sk – precvičte si gramatiku s Trigom – vhodné pre všetkých, menších i väčších

http://www.oxforddictionaries.com/ – OXFORD online slovník

http://www.macmillandictionary.com/ – Macmillan online slovník

http://visuwords.com/ – vizuálny online slovník

http://www.voki.com/ – vytvor si svojho hovoriaceho Avatara

http://www.oupforms.com/newsletter/2011/6/3000SS.pdf – zoznam 3000 kľúčových slov preložených do slovenčiny

Natália Bajtošová | 21.10.2015 16:48:37 | Nezaradené