Poklady regiónu a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese

Tak znela téma tohtoročnej Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, ktorej organizátorom bolo 13. 02. 2018 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania na gymnáziách.

Na prvom  stretnutí v Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku sme hovorili o iŠkVP, o spolupráci s rodičmi či o zaujímavých aktivitách jednotlivých škôl. Po diskusii o maturitnej skúške z anglického jazyka v Poprade a metodickom dni pre prírodovedné predmety v Starej Ľubovni sme tohtoročný 4. ročník zorganizovali formou metodického dňa venovaného predmetom dejepis – občianska náuka – umenie a kultúra. Pre takmer 20 kolegov z piatich hosťujúcich gymnázií (RK, SĽ, DK, PP a SNV) sme pripravili zaujímavý program, v rámci ktorého sme si nielen vymieňali skúseností a vzájomne sa inšpirovali vo výučbe týchto predmetov, ale vyučujúci sa mohli  zúčastniť aj prehliadky Baziliky sv. Jakuba, navštíviť Galériu mesta Levoča či absolvovať moderovanú prehliadku levočskej radnice a v nej unikátnu výstavu fotografií Petra Župníka Pohľad. Oltár Majstra Pavla. Nosnou časťou celého dňa však bola hodina dejepisu s využitím  metódy autentického vyučovania, ktorú so žiakmi kvinty a pre svojich kolegov pripravila PhDr. Soňa Polláková v priestoroch historickej radnice.

Keďže tieto stretnutia sú inšpirujúce tak pre riaditeľov škôl, ako aj vyučujúcich, plánujeme v tradícii pokračovať a symbolickú štafetu organizátora Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy odovzdávame Cirkevnému gymnáziu Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi.

                                                                                                                  RNDr. Janka Hozová, RŠ

Natália Bajtošová | 20.2.2018 15:15:36 | Pegagogický zbor, Škola