Zo školskej jedálne

Informácie pre stravníkov, finančné limity, prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy, výdaj stravy, dozor v jedálni, zoznam zamestnancov.

Školská jedáleň pri Gymnáziu svätého Františka Assiského, Kláštorska 38, 054 01 Levoča

 Naša školská jedáleň je zapojená do celospoločenského programu podpory zdravia ,,Školský mliečny program“ dotovaný v rámci projektu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov podľa nariadenia Komisie (ES) č. 657/2008. http://www.tami.sk/stranka/skolske-mlieko a „Škola plná zdravia“ http://www.skolaplnazdravi.cz/sk/ na podporu zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravej výživy. V ŠJ poskytujeme obedy pre: žiakov osemročného gymnázia, žiakov štvorročného gymnázia, zamestnancov gymnázia, cudzích stravníkov

  1. Finančné limity

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákona č.   390/2011 Z.z. § 140, 141 a zákona 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a čiastočnú úhradu režijných nákladov.

      O výške príspevku na jedno jedlo od 01. 09. 2014 rozhodlo riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského takto:

veková skupina 11 – 14 rokov   (prima – kvarta)                                   1,24 €

finančný limit na nákup potravín                   1,01 €

režijné náklady                                              0,23 €

spolu                                                              1,24 €

 

veková skupina 15 – 18 rokov   (kvinta – 4.ročník)                               1,35 €

finančný limit na nákup potravín                   1,12 €

režijné náklady                                              0,23 €

spolu                                                              1,35 €

 

zamestnanci a iní stravníci                                                                        2,44 €

finančný limit na nákup potravín                   1,12 €

režijné náklady                                              1,32 €

spolu                                                              2,44 €

 

  1. Úhrada stravného – mesiac vopred v čase od 10. dňa do 25. dňa v mesiaci

–  poštovou poukážkou

–  trvalým príkazom

–  prevodným príkazom prostredníctvom internet bankingu

Pri platbe cez internet banking a trvalým príkazom v správe pre prijímateľa účtu žiadame uviesť priezvisko, meno a triedu žiaka, kvôli identifikácii platby.

Číslo potravinového účtu ŠJ je : 5060776460 / 0900

IBAN: SK53 0900 0000 0050 6077 6460

 

PROSÍM DODRŽAŤ TERMÍN PLATBY!

 

       3.Výdaj stravy

Výdaj stravy v školskej jedálni je v čase od 11.30 hod do 14.00 hod.

Strava sa nevydáva mimo školskej jedálne. Výnimkou je náhle ochorenie žiaka – v tom prípade si rodič môže odobrať obed v prvý deň ochorenia do obedára. Nasledujúce dni sa žiak odhlási. Do obedára sa strava vydáva iba cudzím stravníkom. Počas vydávania obedov platí zákaz vstupu do školskej jedálne osobám, ktoré sa v našej školskej jedálni nestravujú.

 

  1. Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy

Odhlásiť /respektíve prihlásiť/ sa na stravu je možné deň vopred a to:

  • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky vypísaním odhlášky,
  • na vrátnici školy,
  • telefonicky ráno do 7. 30 hod. na čísle 053/451 00 96 alebo 0908 024 897.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod. Ostatné dni musí byť stravník vyhlásený.

 

  1. Dozor v školskej jedálni

Počas výdaja obeda je v školskej jedálni zabezpečený pedagogický dozor.

 

  1. Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a prítomných pedagógov.
6.)   Pri stole sa správa kultúrne – nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí obrusy, taniere, poháre, príbory.
7.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníčkam školskej jedálne, požičia si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)  Po konzumácii obeda odnesie použitý riad na príslušné miesto do zberného okienka.
10.)  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
11.)  Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

 

  1. Zamestnanci v ŠJ

Vedúca ŠJ: Marcela Lazorová

Hlavná kuchárka: Mária Paukšová

Kuchárky: Magdaléna Mlynarčíková, Natália Blahovská

Natália Bajtošová | 4.10.2014 18:46:17 | Školská jedáleň