Zloženie a štatút ŽŠR

Kto zastupuje študentov?

Štatút

Žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Františka Assiského funguje zo zákona 596/2003 Z.z § 26 a na základe štatútu ŽŠR.

 • vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 • zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
 • volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Zloženie Žiackej školskej rady (volebné obdobie 2017 – 2019)

Na našej škole má ŽŠR 6 členov a koordinátora, ktorý dohliada na jej činnosť.

 • Predseda: Oliver Jaroš, sexta A
 • Tomáš Šefčík, III.A
 • Lukáš Pekarčík, septima A
 • Ema Lorková, II.A
 • Ema Prílohová, II.A
 • Jozefína Sterančáková, III.A
 • Koordinátor ŽŠR: RNDr. Mária Pokrievková

Žiacka školská rada je v tomto volebnom období zložená zo 6 pracovitých a talentovaných žiakov. Našim cieľom je priniesť nový vietor nápadov, kreativity a nadšenia do tried nášho gymnázia. Sme tu pre všetkých študentov, aby sme ich vypočuli, porozprávali sa, zasmiali, prerokovali dôležité veci a posunili nové nápady a návrhy vedeniu školy. Tešíme sa z práce pre študentov a učiteľov našej školy! FOTO

 

Natália Bajtošová | 26.12.2017 06:10:39 | Žiacka školská rada