Tehlička pre Angolu 2014

Akcia Tehlička pre deti ulice prebiehala v našej škole v marci a apríli a 14 zanieteným mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 160 €. Podrobnejšie informácie nájdete v článku.

Tehlička pre deti ulice 2014 bol 9. ročníkom pravidelného podujatia Tehlička pre…, ktoré sa koná v predveľkonočnom období s cieľom formovať ľudské postoje a budovať solidaritu i spoluzodpovednosť za životy ľudí vo svete. Zmysel Tehličky je predovšetkým formačný: prostredníctvom rozličných aktivít priblížiť deťom a mladým ľuďom život ich rovesníkov v krajinách tretieho sveta, poukázať na priepastný rozdiel ich a našich životných podmienok a viesť ich k uvedomovaniu si skutočných hodnôt života. Tehlička prebieha v pôstnom období, ktoré je výnimočnou príležitosťou na vyjadrenie veľkodušnosti a zrieknutie sa materiálnych dobier v prospech núdznych.

Organizuje ju občianske združenie Savio spolu so Saleziánmi dona Bosca, ktoré sa zameriava na pomoc v chudobnejších krajinách a oblastiach sveta a snaží sa odstraňovať príčiny chudoby, zlepšovať medziľudské vzťahy a podporovať ľudí v tom, aby sami dokázali riešiť svoje problémy. Aj preto sa sústreďuje najmä na podporu vzdelávania a prácu s deťmi a mládežou.

Výťažok verejnej zbierky v tomto roku podporil aktivity, vzdelávací program a dobudovanie saleziánskeho výchovno-vzdelávacieho centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Kala-Kala je centrum, ktoré vzniklo pred 5 rokmi. Slúži na formovanie detí ulice, ktoré v tej dobe začínali byť tŕňom v oku pri budovaní novej Angoly. Vláda chcela túto situáciu riešiť omnoho ráznejším a násilnejším spôsobom, takže zrod centra predstavoval veľmi perspektívnu a mnoho sľubujúcu alternatívu. Deti ulice v Angole sú zväčša siroty alebo deti opustené rodinou. Sú hladné, týrané, sexuálne zneužívané, na drogách, so zbraňou v ruke. Centrum Kala-Kala pomáha týmto deťom získať vzdelanie a stať sa zodpovednými občanmi. Ide o zmysluplný projekt s viditeľným dopadom. Vychádza z univerzálnych kresťanských hodnôt. Je konkrétny, transparentný a spojený s dôveryhodným partnerom – saleziánmi.

Celkovo sa na Slovensku vyzbieralo 86 520,74 €.

Natália Bajtošová | 19.10.2014 15:22:45 | Charitatívne aktivity