Stratégia školy v oblasti prevencie sociálnopatologických javov

Sociálno-patologické javy – súhrnný pojem na označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti. Medzi sociálno-patologické javy patria: drogová závislosť , šikanovanie, týranie detí (telesné, psychické, emocionálne), obchod s „bielym mäsom“, zneužívanie detí (fyzické, sexuálne), násilie a agresivita, problémové správanie detí, záškoláctvo, delikvencia, kriminalita a pod.

Stratégia školy vychádza z:

– plánu hlavných úloh školy, školského zariadenia ( v školskom poriadku sú vymedzené opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí )

– zo strategických dokumentov SR zameraných na prevenciu rizikového správania sa detí

– pedagogicko – organizačných pokynov MŠVV a Š SR na príslušný školský rok

 

Obsahová náplň plánu primárnej prevencie

  1. Legislatíva

– Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ktorý upravuje priestupky, ktoré sú spáchané v súvislosti s drogami

– Zákon 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje oprávnenie súdu rozhodnúť o uložení výchovného opatrenia, prípadne vo výnimočnom prípade rozhodnúť o dočasnom odňatí maloletého dieťaťa zo starostlivosti rodičov (alebo iných osôb, ktorým bolo maloleté dieťa zverené alebo o ktoré sa starajú), a to aj proti ich vôli a nariadiť takémuto maloletému dieťaťu pobyt v diagnostických alebo špecializovaných zariadeniach. V závažných prípadoch drogovej závislosti môže súd nariadiť maloletému dieťaťu pobyt v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých.

– Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti, druhy trestov, druhy ochranných opatrení, ich ukladanie a skutkové podstaty trestných činov.

– Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu javov sociálnej patológie

 

  1. Spolupráca s inštitúciami participujúcimi na prevencii sociálno – patologických javov detí a mládeže:

– Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča,

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade, detašované pracovisko Levoča – oddelenie sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately- súčinnosť školy pri plnení výchovných opatrení (záškoláctvo, pohovor, napomenutie, dohľad, ústavná výchova, trestná činnosť – Levoča, Poprad ),

– Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade,

– Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Poprade príp. Úrad justičnej a kriminálnej polície OR PZ v Poprade – detašované pracovisko Levoča,

– Mestská polícia,

– príslušné zdravotnícke zariadenia

– MVO ( mimovládne organizácie zaoberajúce sa ochranou detí a mládeže – OZ Centrum ochrany detí, www.ochranadeti.sk ),

– Centrum pre medzinárodno – právnu ochranu detí a mládeže, www.cicp.sk,

– RP MPC Prešov.

 

 3. Spolupráca s rodinou

 – zvyšovať informovanosť rodičov o možnosti a rizikách zneužívania drog a výskyte javov sociálnej patológie

– zvyšovať informovanosť rodičov o trestnoprávnej zodpovednosti mládeže

– informovanosť rodičov resp. zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy ( kto, kde, akou formou, časový horizont )

– informovanosť zákonných zástupcov žiakov s opatreniami v školskom poriadku, možnosti pomoci ohrozeným deťom

– informovanosť o možnostiach účinnej prevencie a pomoci

– informovanosť o preventívnych a poradenských zariadeniach v oblasti pôsobnosti školy resp. školského zariadenia

 

  1. Spolupráca s vnútornými subjektmi školy (vedenie školy, výchovný poradca, triedni učitelia, žiaci)

1 . Smerom k vedeniu školy

– predložiť plán práce školy v oblasti prevencie závislostí a sociálnej patológie

– viesť evidenciu a dokumentáciu rizikových žiakov, predbežne informovať o aktuálnej situácii v uvedenej oblasti v škole

– poskytovať informácie o možnostiach spolupráce s CPPP a P, ako aj s nadväznými inštitúciami a organizáciami

– v spolupráci s výchovným poradcom riešiť priestupky žiakov v súvislosti so zneužívaním drog a výskytom sociálno-patologických javov

 

  1. Smerom k triednym učiteľom a ostatným pedagogickým zamestnancom:

– pomáhať triednym učiteľom v otázkach poradenstva pri riešení problémov súvisiacich so zneužívaním drog a výskytom javov sociálnej patológie

– pomáhať pri organizovaní a zabezpečovaní preventívnych aktivít so žiakmi

– sprostredkovať a dohliadať na realizáciu opatrení a doporučení CPPP a P pre žiakov s rizikovým správaním

 

  1. Smerom k žiakom

– koordinovať realizáciu preventívnych aktivít a programov pre žiakov

– realizovať individuálne poradenstvo pre ohrozených a rizikových žiakov

– v spolupráci s triednymi učiteľmi realizovať prieskumy aktuálnej situácie v zneužívaní drog a vo výskyte sociálno – patologických javov

– aktualizovať nástenky s tematikou zdravého životného štýlu (napr. v spolupráci so žiakmi)

 

  1. Implementácia rozpracovaných preventívnych programov a opatrení v preventívnom programe školy

Možné aktivity v rámci prevencie závislostí a javov sociálnej patológie

o Prieskum drogovej scény na škole pomocou dotazníka

o Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – šikanovanie

o Prieskum zameraný na identifikáciu javov sociálnej patológie – domáce násilie

o Tvorba plagátov a výtvarných prác

o Realizovanie prevencie v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov a v rámci triednických hodín

o Spolupráca s inštitúciami (bod 2)

o Využívanie videoprogramov s programom prevencie

o Využívanie zážitkových foriem práce so študentmi, ktoré sú zamerané na formovanie resp. zmenu postoja k drogám a sociálno – patologickým javom

o Informovanie rodičov o rizikách závislostí a sociálnej patológie

o Využívanie nástenných novín, schránky dôvery

o Aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV / AIDS, Svetovému dňu mlieka, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, iné športové a voľno – časové aktivity detí a mládeže

6. Školský preventívny program (vypracovaný pre aktuálny školský rok)

Natália Bajtošová | 15.10.2014 17:15:59 | Aktivity v oblasti prevencie, Stratégie školy v oblasti prevencie