Riadne zasadnutie ŽŠR – Školského parlamentu

Dňa 07.02.2022 o 13:00hod, sa v triede č. 323 v Gymnáziu sv. Františka Assiského uskutočnilo oficiálne stretnutie Školského parlamentu (ŠP). Stretnutie otvoril jeho predseda, Peter Gaduš, ktorý privítal všetkých prítomných členov ŠP a hostí, vrátane riaditeľky školy, PeadDr. M. Zabielnej.

Všetci prítomní boli oboznámení s plnením uznesení z predchádzajúceho obdobia a plánovanými aktivitami ŠP. Koordinátor ŠP, Natália Bajtošová, informovala o novelizácií zákona 596/2003 Z.z. platného od 01.01.2022, kde po novom sa žiacka školská rada premenováva na školský parlament (ŠP), získava nové právomoci a funkčné obdobie ŠP sa skracuje na 18 mesiacov.

Natália Bajtošová | 8.2.2022 16:30:34 | Žiacka školská rada