Prijímacie skúšky 2016

Dôležité dátumy, kritériá prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka aj prímy, podmienky na podávanie prihlášok a ďalšie aktuálne informácie.

V školskom roku 2016/2017 otvárame

  • 1 triedu 4 – ročného štúdia s počtom žiakov 31
  • 1 triedu 8 – ročného štúdia s počtom žiakov 18

Podávanie prihlášok

Zákonný  zástupca  žiaka  podáva  prihlášku  na  riaditeľstve  základnej  školy  do 10. 04. 2016. Každý žiak 9. ročníka a 5. ročníka  si môže podať dve prihlášky na štúdium. Do 20 .04. 2016 ZŠ odovzdá prihlášky na príslušnú strednú školu.

  • Ak ste nestihli Deň otvorených dverí na našej škole, krátku prezentáciu školy si môžete pozrieť TU:
  • Pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pripravíme v mesiaci apríl „Prijímačky na nečisto“. Pomôžeme Vám zbaviť sa stresu a neistoty.  Bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke.

Termíny prijímacích skúšok

  1. kolo: 09. máj 2016

…………….12.  máj 2016

 …..2. kolo:  21. jún 2016

Podľa počtu žiakov prijatých  po prvom kole prijímacích skúšok riaditeľ školy najneskôr do 6. júna zverejní rozhodnutie, či sa druhé kolo uskutoční alebo neuskutoční.

 

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2016/2017

4 – ročné gymnázium TU

8 – ročné gymnázium TU

 

Úprava podmienok pre žiakov so ŠVVP

Na základe odporúčania CPPP a P sa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením forma prijímacej skúšky upraví s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Odporúčanie je potrebné doručiť do školy spolu s prihláškou.

Natália Bajtošová | 8.3.2016 22:14:39 | Uchádzači