Prijímacie konanie pre šk.rok 2020/2021 – podmienky a termíny

Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021

pre štvorročný a pre osemročný vzdelávací program

podmienky a termíny

V školskom roku 2020/2021 otvoríme

 • 1 triedu štvorročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 22
 • 1 triedu osemročného vzdelávacieho programu s počtom žiakov 18

Štvorročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium

  • pre žiakov 9. ročníka ZŠ

V učebnom pláne je výrazne zvýšená hodinová dotácia prvého cudzieho jazyka, ktorým je anglický jazyk. Druhým cudzím jazykom je nemecký alebo ruský jazyk. Súčasťou učebného plánu sú aj nepovinné predmety finančná gramotnosť, fyzikálne praktiká a túry do jazyka a literatúry. Žiak si v treťom a štvrtom ročníku vyberá voliteľné semináre (spolu až 16 hodín), ktoré sú určené nielen k cielenej príprave na maturitnú skúšku, ale hlavne na prípravu na ďalšie štúdium na VŠ.

 • Výhody:

Žiak získa kvalitné základy zo všetkých predmetov, čo mu umožní

pokračovať v štúdiu na VŠ ľubovoľného zamerania na Slovensku i v zahraničí.

Osemročný vzdelávací program – študijný odbor 7902 J gymnázium

 • pre žiakov 5. ročníka ZŠ

V učebnom pláne je zvýšená hodinová dotácia cudzích jazykov. Prvým cudzím jazykom je najčastejšie anglický jazyk, druhým cudzím jazykom je nemecký alebo ruský jazyk. Súčasťou učebného plánu v 1. – 4. ročníku sú aj nepovinné predmety finančná gramotnosť a potulky textom, v 5. – 8. ročníku finančná gramotnosť, fyzikálne praktiká a túry do jazyka a literatúry. Žiak si v siedmom a ôsmom ročníku vyberá voliteľné semináre (spolu až 16 hodín), ktoré sú určené nielen k cielenej príprave na maturitnú skúšku, ale hlavne na prípravu na ďalšie štúdium na VŠ.

 • Výhody:

Žiak sa vzdeláva vo vedomostne vyrovnanom kolektíve s dôrazom na individuálny prístup, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie osvojovanie si učiva. Od prvého ročníka sa vzdeláva v dvoch cudzích jazykoch. Žiak má možnosť po 4. ročníku prestúpiť na akúkoľvek strednú školu bez prijímacích skúšok.

 • Obohatením pre každého žiaka školy je duchovný program počas celého štúdia.

 • Výučba prebieha v príjemnom, bezpečnom a podnetnom prostredí.

 • Vzdelávanie v prírodovedných predmetoch prebieha s využitím modernej didaktickej techniky, učebných pomôcok (napr. meracie laboratórium Vernier), vlastných učebných textov a inovatívnych metód, čo umožňuje sprostredkovať učivo pútavejšie a priblížiť sa tak k novým trendom vo vzdelávaní.

 • Cudzie jazyky vyučujeme v  digitálnej jazykovej učebni.

 • Do vzdelávacieho procesu zaraďujeme mnoho exkurzií, aby žiaci získavali nové poznatky atraktívnejším spôsobom.

 • Realizujeme programy Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Akadémia veľkých diel, e-Twinnig a Erasmus+.

 • Máme partnerskú školu v Českej republike a pracujeme na spolupráci so strednou školou  v Rakúsku.

 • Naši žiaci absolvujú okrem tradičných športových kurzov aj cyklistický kurz, lyžiarsky kurz vedie tréner II. triedy v alpskom lyžovaní.

 • Každoročne organizujeme kurz spoločenského tanca a študentský ples, tzv. venček a Vianočnú akadémiu.

 • Žiakom ponúkame širokú škálu záujmovej činnosti, okrem iných aj fotografický krúžok, historický krúžok, krúžok španielskeho a francúzskeho jazyka či športové krúžky, ako posilňovanie, stolný tenis, step aerobik.

 • V priestoroch školy sú zriadené pre žiakov dve relaxačné zóny.

 • Pre žiakov 1. ročníka a prímy organizujeme na začiatku šk. roka tzv. adaptačný pobyt mimo školy, napr. vo Važci.

 • Pre lepšiu informovanosť rodičov o študijných výsledkoch ich dieťaťa používame elektronickú žiacku knižku.

 • Dôraz kladieme nielen na vzdelávanie, ale aj na formovanie mladého človeka, aby naši absolventi boli nielen vzdelaní, ale aj slušní mladí ľudia.

Prijímacia skúška do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu a osemročného vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022

sa uskutoční na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 4. a 26. januára 2021:

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

Prijímacia skúška – pozostáva z testu z matematiky a slovenského jazyka a literatúry z rozsahu učiva ZŠ.

Presné kritériá pre prijatie na štúdium budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk

najneskôr 26. februára 2021.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na obidva vzdelávacie programy riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 8. apríla 2021.

Na prihláške nemusí byť potvrdenie od lekára o spôsobilosti na štúdium.

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021 .

Natália Bajtošová | 19.2.2021 14:30:37 | Uchádzači