Informácie k prijímaciemu konaniu 2024

Podanie prihlášky

Prihlášky sa podávajú do 20.marca 2024 elektronicky cez Edupage alebo na predpísanom tlačive s podpismi rodičov na adresu školy poštou alebo osobne.

Prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky sa konajú v prvom kole v dvoch termínoch, 2. a 6.mája 2024, v sídle školy na Kláštorskej 24 v Levoči.

 • 7:35 – 7:50 registrácia (priniesť pozvánku, príp. vedieť kód z pozvánky)
 • 7:50 – 8:05 úvodné pokyny
 • 8:05 – 9:05 test matematika
 • 9:05 – 9:20 prestávka
 • 9:20 -9:25 úvodné pokyny
 • 9:25 – 10:25 test slovenský jazyk

Osemročné gymnázium:

 • 7:35 – 7:50 registrácia (priniesť pozvánku, príp. vedieť kód z pozvánky)
 • 7:50 – 8:05 úvodné pokyny
 • 8:05 – 8:50 test matematika
 • 8:50 – 9:05 prestávka
 • 9:05 – 9:10 úvodné pokyny
 • 9:10 – 9:50 test slovenský jazyk

Zverejnenie výsledkov a zápis

Výsledky budú zverejnené 17. mája 2024 pri vstupe do budovy našej školy a na webovej stránke školy www.gsfalev.sk.

Boli ste prijatý/á? Blahoželáme! Ale pozor, nezabudnite sa zapísať. Až potom, čo buď elektronicky cez EduPage alebo osobne na školu doručíte Potvrdenie o nastúpení, sa stávate študentom. Termín pre odovzdanie Potvrdenia o nastúpení je najneskôr do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania (17.-22.5.2024).

Potvrdenie si môžete stiahnuť tu: Potvrdenie_o_nastúpení_GSFA_Levoča

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium sa uskutoční v dňoch 17.-22.05.2024 od 08,00 hod. do 15,00 hod. Záujem o stredoškolské štúdium uchádzač alebo jeho zákonný zástupca písomne potvrdí zápisom a to prostredníctvom EduPage, mailom alebo osobným doručením na sekretariát školy v uvedenom termíne.

Po doručení písomného potvrdenia riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia prostredníctvom EduPage.

Neprijali Vás?

Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Natália Bajtošová | 30.4.2024 09:53:38 | Oznamy, Uchádzači