ERASMUS+ nové príležitosti pre všetkých

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa môžu zapojiť do viacerých rozvojových činností a aktivít zameraných na vytváranie sietí. Ide napríklad o strategické zlepšovanie odborných zručností zamestnancov, budovanie kapacít a vytváranie nadnárodných partnerstiev spolupráce s organizáciami z iných krajín s cieľom vypracovania inovačných výstupov alebo výmeny osvedčených postupov. Organizácie navyše sprostredkúvajú príležitosti vzdelávacej mobility pre študentov, zamestnancov,  dobrovoľníkov, pracovníkov s mládežou a mladých ľudí. Ako prínosy pre zúčastnené organizácie možno uviesť zvýšenú schopnosť pracovať na medzinárodnej úrovni, zlepšenie metód riadenia, prístup k väčšiemu množstvu možností financovania a projektov, lepšiu schopnosť pripravovať, riadiť a monitorovať projekty, ako aj atraktívnejšie portfólio príležitostí pre študentov a zamestnancov účastníckych organizácií.

Svoje skúsenosti, poznatky, nadobudnuté vedomosti a výhody, ktoré prináša účasť v projektoch programu Erasmus+ nám 2. mája 2022 odprezentovali:

  1. Katarína Antalová a Bronislava Mareková: Mládežnícka výmena v Bojniciach – Good habbits happy life
  2. Kristína Soľanová: Tréningový kurz v Zadare – Large scale youth sport work events for inclusion of immigrants and asylum seekers
  3. Katarína Antalová: Kurz v Belgicku – Obnoviteľná energia
  4. Mgr. Natália Bajtošová: Učiteľská mobilita – tréningový kurz v Padove – Bringing the 21st century into the classroom
Natália Bajtošová | 3.5.2022 14:17:09 | Fotogalérie, Projekty