25 – Ing. arch. Lukáš Sečka

Dňa 8.3.2016 sme v živej knižnici počúvali spomienky bývalého žiaka Ing. arch. Lukáša Sečku. Jeho bývalá triedna profesorka, Mgr. Viera Lisoňová, ho potešila tým, že si pamätala aj na jeho maturitnú slohovú prácu. Ako najdôležitejšie posolstvo, ktoré chcel sprostredkovať našim žiakom, bolo kvalitné stredoškolské vzdelanie, na ktorom mohol počas vysokej školy ďalej stavať.

  • študoval na GSFA v rokoch 2000 – 2004
  •  počas celého štúdia patril k vynikajúcim a všestranným žiakom, zapájal sa do viacerých predmetových olympiád a rôznych súťaží
  •  z osobného dotazníka, ktorý vypĺňal v 1. ročníku na začiatku štúdia vyberáme: chcel byť architekt, možno učiteľ; medzi jeho obľúbené predmety patrili chémia, dejepis, výtvarná výchova, ale, ako zdôraznil, medzi ostatnými nerobil veľké rozdiely; priemerne sa učil 2-3 hodiny denne; k najnáročnejším predmetom zaradil fyziku a francúzsky jazyk; medzi jeho záľuby patrili kresba, maľba a akvárium; jeho vzorom bol jeho otec a sv. Jozef
  •  na konci štúdia v 4. A triede mu bola dňa 5. 5. 2004 udelená pochvala riaditeľky školy za: reprezentáciu školy v športe, v matematických súťažiach, v olympiáde anglického jazyka, v kultúrnej oblasti, za prácu v školskom speváckom zbore a v triednom kolektíve
  •  po ukončení štúdia na GSFA bol prijatý na Fakultu umení na Technickej univerzite v Košiciach, kde pokračoval v štúdiu vo svojom vysnívanom odbore na Katedre architektúry
  •  v súčasnosti pôsobí ako: odborný asistent na Katedre architektúry Technickej univerzity v Košiciach; architekt a projektant v architektonickej kancelárii Drahovský&Pásztor, Košice; autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov a člen stavebnej komisie v obci Markušovce
  • šťastne ženatý otec troch detí bývajúci v Košiciach
Natália Bajtošová | 8.3.2016 16:45:48 | 25. výročie založenia školy