Prijímacie skúšky 2017

Dôležité dátumy, kritériá prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka aj prímy, podmienky na podávanie prihlášok a ďalšie aktuálne informácie.

V školskom roku 2017/2018 otvárame

  • 1 triedu 4 – ročného štúdia s počtom žiakov 31
  • 1 triedu 8 – ročného štúdia s počtom žiakov 31

Podávanie prihlášok

Zákonný  zástupca  žiaka  podáva  prihlášku  na  riaditeľstve  základnej  školy  do 10. 04. 2017. Každý žiak 9. ročníka a 5. ročníka  si môže podať dve prihlášky na štúdium. Prihlášku na štúdium na strednej škole poskytuje žiakovi ZŠ.

  • Včas oznámte svoje rozhodnutie výchovnému poradcovi; ten Vám následne dá vytlačenú/vyplnenú prihlášku.
  • Skontrolujte na nej všetky údaje, najmä známky a kontakt na zákonného zástupcu.
  • Prihlášku podpíšte.
  • Zabezpečte lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka   na štúdium.

Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s  kópiou dokladu o úspešnom umiestnení   v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, resp. odporúčaním na úpravu podmienok PS pre žiaka so ŠVVP, odovzdá zákonný zástupca obratom (najneskôr do 10. 04. 2017) do rúk výchovného poradcu alebo riaditeľa ZŠ.

Zákonný zástupca si musí v ZŠ vyžiadať zápisný lístok. Pripravuje ho výchovný poradca, správnosť údajov overuje a podpisom a pečiatkou potvrdzuje riaditeľ základnej školy. Zákonný zástupca  potvrdí jeho prevzatie podpisom. Zápisným lístkom zapisuje svoje dieťa  na strednú školu, kde bolo  prijaté. Termín zápisu určí riaditeľ strednej školy v rozhodnutí o prijatí.

Do 20 .04. 2017 ZŠ odovzdá prihlášky na príslušnú strednú školu. Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ, podáva prihlášku priamo na strednú školu v danom termíne.

  • Ak ste nestihli Deň otvorených dverí na našej škole, krátku prezentáciu školy si môžete pozrieť TU:
  • Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie na telefónnom čísle 053/4170600
  • Pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pripravíme v mesiaci apríl „Prijímačky na nečisto“. Pomôžeme Vám zbaviť sa stresu a neistoty.  Bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke.

Termíny prijímacích skúšok

  1. kolo: 09. máj 2017 (utorok)

………………11.  máj 2017 (štvrtok)

……2. kolo:  20. jún 2017 (utorok)

Podľa počtu žiakov prijatých  po prvom kole prijímacích skúšok riaditeľ školy najneskôr do 6. júna zverejní rozhodnutie, či sa druhé kolo uskutoční alebo neuskutoční.

 

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2017/2018

4 – ročné gymnázium TU

8 – ročné gymnázium TU

 

Úprava podmienok pre žiakov so ŠVVP

Na základe odporúčania CPPP a P sa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením forma prijímacej skúšky upraví s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie. Odporúčanie je potrebné doručiť do školy spolu s prihláškou.

Natália Bajtošová | 14.3.2017 08:14:44 | Uchádzači