Najnovšie články

Projekt COMENIUS
4.10.2014 22:42:18

Projekt COMENIUS na Gymnáziu sv. Františka Assiského Žijeme v dobe manipulácie s DNA a mikroorganizmami, ktoré s neviditeľnými pomocníkmi človeka, či už ako probiotiká v jogurtoch alebo mliečnych výrobkoch, kvasinky, ktoré napomáhajú pri výrobe piva, vína a nakoniec geneticky modifikované baktérie s novými vlastnosťami ako je napr. produkcia rastového hormónu alebo inzulínu pre diabetikov. To všetko hovorí o tom, ako je nevyhnutné držať […]

Predmetová komisia NJ
4.10.2014 22:36:38

Vedúci PK: Mgr. Ingrid Gregoríková Členovia PK: Mgr. Anna Špesová PhDr. Soňa Polláková Mgr. Viera Lisoňová Mgr. Janka Brincková   Štúdiom jazykov naše vedomosti nekončia, každoročne si ich rozvíjame pobytom v Nemecku, ktorý organizačne zabezpečujeme v spolupráci s lektorkou z Nemecka, Irmgard Barenberg z Ackermann- Gemeinde -naši študenti majú možnosť zúčastniť sa ich v priebehu […]

Predmetová komisia ANJ
4.10.2014 22:26:19

Vedúca PK: Mgr. Viera Lisoňová Členovia PK: Mgr. Kamila Ambrózy Mgr. Natália Bajtošová Mgr. Mária Hvilová Mgr. Eva Malíšková, PhD. Cieľ Základným cieľom výučby anglického jazyka je: u žiakov postupne a cieľavedome rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky a zároveň rozvíjať […]

Predmetová komisia SJaL
4.10.2014 22:19:43

Vedúca PK: Mgr. Alžbeta Lipniaková Členky PK: Mgr. Eva Malíšková PhD. Mgr. Valéria Marťáková Zoznam diel povinnej literatúry * povinné podľa cieľových požiadaviek * povinné podľa vzdelávacieho štandardu Pozn. : Povinné diela sú označené hviezdičkou. Neoznačené diela sú len odporúčané. 1. ROČNÍK STAROVEK Sofokles: Antigona** STREDOVEK Proglas* Život sv. Konštantína* HUMANIZMUS A RENESANCIA W. Shakespeare: […]

Pedagogický zbor
4.10.2014 21:17:02

RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov Mgr. Viera Balentová,   nemecký jazyk a anglický jazyk Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk, koordinátorka […]

Predmety
4.10.2014 20:52:22

Jazykovedné predmety slovenský jazyk a literatúra (viac informácií tu) anglický jazyk nemecký jazyk francúzsky jazyk Prírodovedné predmety biológia chémia fyzika geografia informatika matematika Spoločenskovedné predmety dejepis náuka o spoločnosti rímskokatolícke náboženstvo telesná a športová výchova hudobná výchova výtvarná výchova

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov
4.10.2014 19:02:30

Príloha č. 1 k vyhláške č. 330/2009 Z. z. ZÁSADY NA ZOSTAVOVANIE JEDÁLNYCH LÍSTKOV V ZARIADENÍ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Časová štruktúra jedálnych lístkov počas piatich stravovacích dní v jednozmennej prevádzke jedálny lístok obsahuje a) dve hlavné mäsové jedlá, b) jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením, c) dve hlavné jedlá múčne a zeleninové, ktoré […]